Prosjekt

Sognefjorden Næringshage tek initiativ til strategiske utviklingsprosjekt, nyvinningar og kompestansehevande tiltak. Målet er å gi lokale bedrifter auka mogelegheiter for å lukkast.

Vår viktigaste oppgåve er å sjå behov og kople bedriftene til kompetansemiljø som er godt rusta til å finne gode løysingar. Gjennom våre nettverk kan vi tilby rådgjeving og organisasjonsutvikling, hjelp til forretningsidear, bistand til digitale flater, prosjektgjennomføring, lean m.m. I tillegg er næringshagen ein viktig koplar mot FOU-miljø og andre deler av verkemiddelapparatet når dette er relevant.

Har du idear å dele? Eller treng du hjelp til å løyse flaskehalsar?

 

Kva vi jobbar med: