Kontakt oss

Kontakt oss i Aurland
Tlf: +47 918 03 942
E-post: post@sognefjordennh.no

Kontakt oss i Sogndal
Tlf: +47 975 87 931
E-post: torgeir@sognnaring.no


 

Om oss

Sognefjorden Næringshage har over 30 målbedrifter frå Sogn. Målet er å gi lokale bedrifter auka mogelegheiter for å lukkast, ved å kople saman gode kompetansemiljø. Som ein del av SIVA sitt landsdekkande nettverk av næringshagar, legges det til rette for auka verdiskaping, vekst og utvikling av norsk distriktsnæringsliv. Næringshageprogrammet skal òg bidra til at fylkeskommunen si rolle som regional utviklingsaktør vert styrka. Visjon i programmet er «Skape levedyktig og framtidsretta næringsliv i distriktene».

Vi er eit sjølvstendig aksjeselskap, eigd av bedrifter i Aurlandsområdet og Selskapet for industrivekst (SIVA). Sogn Næring opererer næringshageprogrammet saman med Sognefjorden Næringshage. I samarbeidsavtalen mellom aktørane er dette formulert slik:

«SN og SNH har eit felles ansvar for programaktiviteten i regionen. Dette er delt i to avdelingar: ein med utgangspunkt i Sogndal og ein med utgangspunkt i Aurland. Det skal vera saumlaus samhandling og kompetanseutveksling på tvers av avdelingane, for å nytte ressursane på best mogleg måte innanfor programmet.»

 

 

Eigarbedrifter/aksjonærar:

 • Arkitekt Jarle Sandvik MNAL

 • Aurland natur- og kulturarv BA

 • Aurland Naturverkstad AS

 • Aurland og Lærdal Reiselivslag

 • Aurland Prosjektteneste AS

 • Aurland Rekneskapskontor

 • Aurland Ressursutvikling AS

 • Aurland Skofabrikk AS

 • Aurland Sparebank

 • Fjords of Scandinavia AS

 • Flåm Eigedom AS

 • Flåm Oppleving / Jorunn Heggdal

 • Haugen Gardsmat AS

 • Holo Gardstun

 • Laila Kvellestad

 • Lie Gardstun

 • Opplev Undredal AS

 • Siwa AS ved Siver Wangen

 • Steiwa AS ved Steinar Wangen

 • Saga Souvenir AS

 • SIVA – Selskapet for industrivekst s.f.

 • Underdal Grendelag

Styret

 • Atle Stalheim (styreleiar)

 • Mette Bakketun

 • Siri Wølneberg Bøthun

 • Per Irgens Skjerdal

 • Robert Veum

 • Knut Helge Kjærvik