Nettverk

Sognefjorden Næringshage har 26 målbedrifter frå Sogn. Mange tilhøyrer gode klyngemiljø i Aurland, Gaupne og på Campus Sogndal, men vi har òg målbedrifter andre stader i regionen. Alle har tilbod om kontorfasilitetar og møterom i Sogndal og Aurland.

Ein målbedrift er ei bedrift vi meiner har vilje og evne til vekst, anten du er oppstartsbedrift, etablert eller tilhøyrar eit internasjonalt konsern. Vi ønskjer å vere ein tilretteleggjar og koplar, med regionalt fokus. Vi vil legge til rette for auka verdiskaping, vekst og utvikling av norsk distriktsnæringsliv. Som målbedrift får du tilgang til eit breitt spekter av tenesteleverandørar med spisskompetanse innan sine områder.

Nettverksbygging skjer gjennom samlingar, kurs og studieturar. Vår viktigaste oppgåve er å avdekke behov og kople bedriftene til kompetansemiljø som er godt rusta til å finne gode løysingar. Vi kan tilby tenester som bedriftsrådgjeving og organisasjonsutvikling, hjelp til forretningsidear, bistand til digitale flater, prosjektgjennomføring, lean og andre utviklingsrelaterte oppgåver. I tillegg er næringshagen ein viktig koplar mot FOU-miljø og andre deler av verkemiddelapparatet når dette er relevant.

 

Målbedrifter: